Faaliyetler

zel Sigorta Hukuku Alan?ndaki al??malar?m?z

Uzun y?llard?r bir ok sigorta ?irketinin blge Avukatl???n? yapmam?zdan tr her trl dava dosyas? ile kar??la?m?? bulunmaktay?z.Yine bromuzda Akterya hesab? yap?labilmektedir.Ve bu konuya ili?kin Mahkemelere ,zel ve Tzel ki?ilere bilirki?ilik hizmeti verilmektedir.

F?K?R VE SANAT ESERLER?

Bromuzda 5846 say?l? Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu'nda dzenlenen ili?kilerden kaynaklanan her trl konu ile zellikle de telif haklar? ile ilgili her trl ili?kinden kaynaklanan hususlarda szle?melerin haz?rlanmas? ve szle?me gr?melerinin yrtlmesi, hukuk ve ceza davalar?n?n haz?rlanmas? ve takibi, muvafakatname ve sair evraklar?n haz?rlanmas? ba?ta olmak zere telif haklar? ile ilgili olarak hukuki dan??manl?k hizmeti verilmektedir.

GAYR?MENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku

Bromuz mvekkillerinin sahibi olduklar? gayrimenkullerin kiralanmas?, kirac?l?k ili?kisinin devam? sresince gerekli hukuki i?lemlerin takibi, kirac?lar?n ynetimi alanlar? ile birlikte mvekkiller ad?na yer kiralanmas? , uygun kira kontrat?n?n imzalanmas? hususlar?nda faaliyet gstermektedir. Bunun yan? s?ra gayrimenkuln mlkiyetine ili?kin ihtilaflar?n zmne ili?kin bir ok dava bro avukatlar?m?z taraf?ndan takip edilmi?tir.

T?CAR? ??RKETLER HUKUK DANI?MANLI?I VE AVUKATLIK H?ZMETLER?

T?CAR? ??RKETLER HUKUK DANI?MANLI?I VE AVUKATLIK H?ZMETLER?

Genel olarak ?irketlerin her trl hukuki konular?nda hukuk dan??manl??? ve avukatl?k hizmetlerinin yrtlmesi. ?irket kurulu?u, szle?me dzenlenmesi, szle?me dan??manl???, nleyici hukuk dan??manl???, uzla?ma, davalar?n zm.

?MAR HUKUKU

?mar Hukuku (Kamula?t?rma, Plan ?ptali vd.)

Bromuz Avukatlar? taraf?ndan Diyarbak?r?nn nde gelen ?irketlerinin imar hukukuna ili?kin sorunlar?n?n gerek anla?ma yolu ile gerekse dava kanal? ile zmlenmesi sa?lanm??t?r. Bunun yan? s?ra e?itli illerde kamula?t?rma ve kamula?t?rmas?z el atma davalar? takip edilmektedir.

Daha Fazla İçerik...

  1. ENERJ? HUKUKU