LoginScreen.png

Bromuz 1136 say?l? Avukatl?k Kanunu uyar?nca Diyarbak?r da kurulmu? olup 4 Avukat 4 Bro al??an? toplam 8 ki?iyle birok ?ah?s ve tzel ki?iye hukuksal konularda dan??manl?k ve Avukatl?k hizmeti vermektedir.Yine bromuz birok ?irketin blge Avukatl???n? yapmakta olup Blge ?stinaf Mahkemesi'nin de ?limizde kurulacak olmas? vesilesiyle haz?rl?klar?n? buna gre yapmaktad?r.

Amac?m?z hukuki mnasebetlerin dzenlenmesini, her trl hukuki mesele ve anla?mazl?klar?n adalet ve hakkaniyete uygun olarak zmlenmesini ve hukuk kurallar?n?n tam olarak uygulanmas?n? her derecede yarg? organlar?, hakemler, resmi ve zel ki?i, kurul ve kurumlar nezdinde sa?lamakt?r.

Hizmetlerimiz kanun i?lerinde ve hukuki meselelerde mtalaa vermek, mahkeme, hakem veya yarg? yetkisini haiz bulunan di?er organlar huzurunda gerek ve tzel ki?ilere ait haklar? dava etmek ve savunmak, adli i?lemleri takip etmek, bu i?lere ait btn evrak? dzenlemek, resmi dairelerdeki btn i?leri takip etmek, dava a?lmadan veya dava a?lm?? olup da henz duru?ma ba?lamadan nce intikal eden i? ve davalarda uzla?may? sa?lamaya al??makt?r.

 

Faydali Bilgiler

ADRES  :
Elaz?? Caddesi (Diyar Galeria Kar??s?) Ory?l 16 Apt. Kat:1 No:4  Yeni?ehir/D?YARBAKIR
TEL          : +90 (412) 223 33 33  FAKS       : +90 (412) 228 40 40 
E-MA?L    :  bicen @ bicen.av.tr

Bugün0
Dün5
Bu Hafta23
Bu Ay120
Toplam5665